Japanese Language

 

 • Konnichiwa- Hello (Good Day & Good Afternoon)
 • Sayonara- Good-bye
 • Ohayo Gozaimasu- Good morning
 • Konbaanwa- Good evening
 • Oyasuminasai- Good night
 • Okiniiri no manga wa nani- What’s your favorite manga
 • Acchi ni itte yo- Go away
 • Anata ba ichiban- You are the best
 • Gomennasai- I’m sorry
 • Sumimasen- Pardon me
 • Yen- (Japanese money: ¥)
 • Nihon Ai- love of Japan
 • Tchi- (plural)
 • Isshukan- week
 • Ikkagetsu- month
 • Ichinen- year
 • Ichinichi- day
 • Nichiyoubi- Sunday
 • Getsuyoubi- Monday
 • Kayoubi- Tuesday
 • Suiyoubi- Wednesday
 • Mokuyoubi- Thursday
 • Kinyoubi- Friday
 • Doyoubi- Saturday
 • Shujin- couple
 • Resutorant- restaurant
 • Kouen- park
 • Sara- plate
 • Inu- dog
 • Neko- cat
 • Tabemono- food
 • Kazu- number
 • Misu- water
 • Hon- book
 • Hai- yes
 • Iie- no
 • Tamago- egg
 • Aruku- walk
 • Hashiru- run
 • Utau- sing
 • Kau- buy
 • Kakureru- hide
 • Matsu- wait
 • Neru- sleep
 • Kenka-suru- fight
 • Asobu- play
 • Odoru- dance
 • Kaku- write
 • Hohoemu- smile
 • Warau- laugh
 • Naku- cry
 • Kami- hair
 • Me- eye
 • Keitai- cellular phone
 • Denwa- phone
 • Kagi- key
 • Sakana- fish
 • Boru- bowl
 • Kappo- cup
 • Shatsu- shirt
 • Kooto- coat
 • Zubon- pants
 • Patsu- underwear
 • Toire- toilet
 • Kutsu- shoes
 • Beddo- bed
 • Teeburu- table
 • Shinnbun- newspaper
 • Geemu- game
 • Apaato- apartment
 • Konsaato- concert
 • Koohii- coffee
 • Doru- dollar
 • Terebi- television
 • Nootopasokan- notebook laptop
 • Kamera- camera
 • Kurejittokaato- credit card
 • Ike- go
 • Ai- love
 • Osoi- slow
 • Hayai- fast
 • Keeki- cake
 • Konpyuuta- computer
 • Kazoku- families
 • Ani- older brother
 • Musuko- son
 • Musume- daughter
 • Ane- older sister
 • Haha- mother
 • Tsuma- wife
 • Chichi- father
 • Otto- husband
 • Oba- aunt
 • Oji- uncle
 • Itoko- cousin
 • Sofu- grandfather
 • Sobu- grandmother
 • Sensei- teacher
 • Onnanoko- girl
 • Otokanoko- boy
 • Shojo- (for girls)
 • Shonen- (for boys)
 • Onnano- woman
 • Otokano- man
 • Akanbo- baby
 • Mendori- hens
 • Hiyoko- chicks
 • Niwatori-goya- hen house
 • Asa- morning
 • Yugata- evening
 • Yoru- night
 • Taiyo- sun
 • Uchu- space
 • Wakusei- planet
 • Hoshi- star
 • Ame- rain
 • Yuki- snow
 • Kumo- clouds
 • Kaminari- lightning
 • Sora- sky
 • Kaze- wind
 • Shimo- frost
 • Kasumi- mist
 • Niji- rainbow
 • Suketobodo- skateboard
 • Sukii-rifuta- ski lift
 • Sukii-ita- ski
 • Suno-bodo- snowboarding
 • Taiso- gymnastics
 • Omise- grocery store
 • Gyunyu- milk
 • Sato- sugar
 • Okashi- candy
 • Ringo-jusu- apple juice
 • Manga- comic
 • E- drawing/picture
 • Enpitsu- pencil
 • Uchi- home
 • Yokushitsu- bathroom
 • Ima- living room
 • Shinshitsu- bedroom
 • Genkan- hall
 • Doa- door
 • Otobai- motorcycle
 • Eiga-kan- movie theater
 • Basu- bus
 • Robotto- robot
 • Uchu-hikoshi- spacemen
 • Sensha- carwash
 • Iruka- dolphin
 • Umi- sea
 • Hitode- starfish
 • Senin- sailor
 • Shima- island
 • Mizugi- swimsuit
 • Hamabe- beach
 • Kaiso- seaweed
 • Kai- shell
 • Nami- waves
 • Sakuranbo- cherry
 • Asa-gohan- breakfast
 • Hiru-gohan- lunch
 • Ban-gohan- supper
 • Taitsu- tights
 • Hanzubon- shorts
 • Jiipan- jeans
 • Watashi- I/me
 • Masshu-poteto- mashed potatoes
 • Gohan- rice
 • Hanbaga- hamburger
 • Hashi- chopsticks
 • Kocha- tea
 • Shio- salt
 • Kudamono- fruit
 • Niku- meat
 • Hando-baggu- purse
 • O-kane- money
 • Pan- bread
 • Taki- waterfall
 • Tonneru- tunnel
 • Iwa- rocks
 • Ogawa- stream
 • Aisukuriimu- ice cream
 • Karenda- calendar
 • Tsuki- moon
 • Yomu- read
 • Gaka- artist
 • Kangaeru- think
 • Hanasu- talk
 • Futotta- fat
 • Yaseta- thin
 • Toi- far
 • Chikai- near
 • Yoi- good
 • Warui- bad
 • Atsui- hot
 • Tsumentai- cold
 • Nureru- wet
 • Kawaiteru- dry
 • Ichiban-ue- top
 • Ichiban-shita- bottom
 • Kitanai- dirty
 • Kirei- clean
 • Ue- over
 • Shita- under
 • Aku- open
 • Shimaru- closed
 • Okii- big
 • Chiisai- little
 • Sukunai- few
 • Oi- many
 • Ichiban- first
 • Saigo- last
 • Hidari- left
 • Migi- right
 • Soto- out
 • Naka- in
 • Kantan- easy
 • Muzukashii- difficult
 • Kara- empty
 • Ippai- full
 • Yawarakai- soft
 • Kaitai- hard
 • Mae- front
 • Ushiro- back
 • Takai- high
 • Hikui- low
 • Nagai- long
 • Mijikai- short
 • Kareta- dead
 • Saiteiru- alive
 • Kurai- dark
 • Akarui- light
 • Furui- old
 • Atarashii- new
 • Haru- spring
 • Natsu- summer
 • Aki- autumn
 • Fuyu- winter
 • Kawaii- cute
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: